29/12/2016 · java jdk fedora centos7 debian centos ubuntu java-kurulumu

Java JDK Kurulumu

CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian veya openSuse gibi linux tabanlı işletim sistemlerinden herhangi birinde java kurulumu için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz. Bu makale güncel java versiyonu için hazırlanmıştır. Yeni java sürümleri çıktıkça bende bu makaleyi güncelleye çalışacağım. Sunucuya sudo yetkisine sahip bir kullanıcı veya root kullanıcısı ile giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları sırası ile takip ediniz.

Kurulum için gerekli dosyaları indirebileceğiniz bir "data" dizini oluşturalım.

mkdir ~/data 
cd ~/data 

Data dizinine geçiş yaptıktan sonra aşağıdaki dosyaları indirip tar komutu ile açıyoruz.

64Bit kurulum için,

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u111-b14/jdk-8u111-linux-x64.tar.gz" 
tar xzf jdk-8u111-linux-x64.tar.gz 

32Bit kurulum için

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u111-b14/jdk-8u111-linux-i586.tar.gz" 
tar xzf jdk-8u111-linux-i586.tar.gz 

Java kurulumu için gerekli dosyaları indirdik ve tar komutu ile açtık.
Kurulumu /opt dizini altında yapılandıracağız bu yüzden tar ile açtığımız dosyaları /opt dizinine taşıyalım ve bu dizine geçiş yapalım.

mv ~/data/jdk1.8.0_111/ /opt/ 
cd /opt/jdk1.8.0_111/ 

alternatives komutu ile java'yı yükleyip ardından kullanmak istediğimiz sürümü seçeceğiz.

alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_111/bin/java 2 
alternatives --config java 

Aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı almanız gerekmektedir. Sizin sunucunuzda başka java sürümü yok ise sadece 1 sürüm ile karşılaşabilirsiniz.

[[email protected] jdk1.8.0_111]# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_111/bin/java 2
[[email protected] jdk1.8.0_111]# alternatives --config java

There are 4 programs which provide 'java'. 
 Selection  Command
-----------------------------------------------
* 1      /opt/jdk1.7.0_79/bin/java
  2      /opt/jdk1.7.0_80/bin/java
 + 3      /opt/jdk1.8.0_77/bin/java
  4      /opt/jdk1.8.0_111/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 4 

Sunucumuza java'yı başarılı bir şekilde kurduk.

Sıra geldi javac ve jar komutlarının sorunsuz çalışması için yollarını belirlemeye.
/opt/jdk1.8.0_111 dizininin içinde aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_111/bin/jar 2 
alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_111/bin/javac 2 
alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_111/bin/jar 
alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_111/bin/javac 

Şimdi java'nın sunucumuzda kurulu olup olmadığını java -version komutu ile kontrol edelim. Bu arada java -version komutunu istediğiniz dizinde çalıştırabilirsiniz.

[[email protected] jdk1.8.0_111]# java -version
java version "1.8.0_111" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14) 
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode) 
[[email protected] jdk1.8.0_111]#

Eğer üstteki gibi bir ekran çıktısı alıyorsanız kurulumunuz başarılı demektir.

Sunucunuzda java gerektiren bir uygulama çalıştırmayı düşünüyorsanız javanın JAVA_HOME, JRE_HOME, PATH çevresel değişkenlerini tanımlamanız gerekmektedir. Bu tanımlama için aşağıdaki komutları herhangi bir dizin altında çalıştırabilirsiniz.

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_111 
export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_111/jre 
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_111/bin:/opt/jdk1.8.0_111/jre/bin 

Sunucu yeniden başladığında bu çevresel değişkenlerin tanımlı olarak gelmesini istiyorsanız. .bashrc dosyasına üstteki komutları ekleyebilirsiniz.

nano ~/.bashrc 

Benim .bashrc dosyam aşağıdaki gibidir.

# Java
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_111 
export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_111/jre 
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_111/bin:/opt/jdk1.8.0_111/jre/bin

# .bashrc
# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i' 
alias cp='cp -i' 
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then 
    . /etc/bashrc
fi 

Sorularınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz.
Başka bir makalede görüşmek üzere.