6/01/2017 · mysql

MySql Kurulumu

CentOS 7'de Mysql 5.6 kurulumu

Bu makalede Mysql Community sürümü kurup yapılandıracağız.
Dosyaları indirmek için sunucuda bir data dizini oluşturup bu dizine geçiş yapıyoruz.

mkdir ~/data 
cd ~/data 

CentOS 7 üzerinde varsayılan olarak MariaDB repoları gelmektedir. yum -y install mysql dediğinizde MariaDB'yi kurmuş olursunuz bu yüzden Mysql Community Server reposunu sunucuya yüklememiz gerekiyor. Mysql Community Reposu için gerekli RPM dosyasını wget ile sunucumuza indirelim wget sunucuda yok ise yum -y install wget diyerek sunucuya yükleyebilirsiniz.

wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 

Sunucuya dosyayı indirdik, şimdi RPM dosyasını sunucuya yükleyim. Sunucuya herhangi bir RPM yüklemek için rpm -ivh dosya-ismi komutunu kullanmanız yeterlidir.

rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 

Mysql 5.6 için gerekli repolar sunucuya yüklediğimiz RPM sayesinde sunucuda oluştu. Repoları kontrol etmek için CentOS 7'de repoların bulunduğu dizin (/etc/yum.repos.d) altında mysql repoları var mı kontrol edelim.

ls -l /etc/yum.repos.d/mysql-community* 

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

[[email protected] ~]# ls -l /etc/yum.repos.d/mysql-community*
-rw-r--r--. 1 root root 1209 Jan 29 2014 /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1060 Jan 29 2014 /etc/yum.repos.d/mysql-community-source.repo

Repolarımız olduğuna göre mysql sunucusunu kurabiliriz. Kurulum için aşağıdaki komutu kullanın.

yum -y install mysql-server 

Mysql'i başlatalım.

systemctl start mysqld 

Mysql çalışıyor mu kontrol edelim.

systemctl status mysqld 

Ekra görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır.
Mysql 5.6 Status

Mysql'i daha güvenli hale getirmek için aşağıdaki komutu kullanıp sırasıyla adımları izleyelim.

mysql_secure_installation 

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

[[email protected] data]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL 
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current 
password for the root user. If you've just installed MySQL, and 
you haven't set the root password yet, the password will be blank, 
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL 
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] Y 
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully! 
Reloading privilege tables.. 
 ... Success!


By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone 
to log into MySQL without having to have a user account created for 
them. This is intended only for testing, and to make the installation 
go a bit smoother. You should remove them before moving into a 
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y 
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This 
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y 
 ... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can 
access. This is also intended only for testing, and should be removed 
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y 
 - Dropping test database...
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far 
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y 
 ... Success!

All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL 
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL! 
Cleaning up... 

Mysql artık daha güvenli.
Mysql'i yeniden başlatalım.

systemctl restart mysqld 
 1. Mysql'de komut satırına geçmek?
 2. Mysql'de veritabanı oluşturma?
 3. Mysql'de bir kullanıcı oluşturma?
 4. Mysql'de bir kullanıcıya bir veritabanı ile ilgili tüm yetkileri verme?

Bu soruların cevapları için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

 1. Mysql'e komut satıra yönetici olarak geçmek için mysql -u root -ppassword komutulu kullanıyoruz.
 2. Yeni bir veritabanı için create database veritabani-adi default character set utf8;
 3. Yeni bir kullanıcı oluşturmak için create user 'kullanaci-adi'@'localhost' identified by 'password';
 4. Tüm yetkileri vermek için grant all on testdb.* TO 'testuser'@'localhost';

Aşağıdaki örnekte mysql'de root olarak otorum açma, veritanı oluşturma, kullanıcı oluşturma ve bir kullanıcıya bir veritanı için tüm yetkileri vermeyi bulabilirsiniz.

[[email protected] data]# mysql -u root -ppassword
Warning: Using a password on the command line interface can be insecure. 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 15 
Server version: 5.6.35 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 
affiliates. Other names may be trademarks of their respective 
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database testdb default character set utf8; 
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> create user 'testuser'@'localhost' identified by 'password'; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant all on testdb.* TO 'testuser'@'localhost'; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit 
Bye

Oluşturduğumu kullanıcı ile mysql komut satırına giriş yapıp veritabanımız oluşmuş mu görelim.

[[email protected] data]# mysql -u testuser -ppass
Warning: Using a password on the command line interface can be insecure. 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 17 
Server version: 5.6.35 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 
affiliates. Other names may be trademarks of their respective 
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases; 
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| testdb       |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>