30/12/2016 · nginx rtmp livestream canli yayin

Nginx ile canlı yayın

Bu makalede Nginx ile canlı yayın nasıl yapılır sizlere anlatmaya çalışacağım.

Nginx ile canlı yayın yapabilmek için RTMP modülüne ihtiyacımız vardır. RTMP modülü Nginx'in çekirdeğinde mevcut değildir, ayrıca eklenmesi gereken bir modüldür.

Kurulum CentOS 7.x için geçerlidir. 6.x sürümleri için de sorun çıkacağını düşünmüyorum. Hali hazırda bir 6.x sunucuya sahipseniz deneyebilirsiniz.

Sunucuda sudo yetkisine sahip bir kullanıcı veya root ile oturum açtığınızı varsayıyorum.

Kuruluma başlamadan önce nginx ve rtmp modülünü sunucumuza indirelim.

RTMP modülü için en son paylaşılan kararlı sürüm(v1.1.10).

sudo wget https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/archive/v1.1.10.tar.gz 

Güncel RTMP modülünün uyumlu çalıştığı nginx sürümü(1.11.5)

sudo wget http://nginx.org/download/nginx-1.11.5.tar.gz 

Sunucunuzda wget kurulu değil ise sudo yum -y install wget komutu ile kurabilirsiniz.

Eğer dosyaları indirdiyseniz tar komutu ile açalım.

sudo tar xpfz v1.1.10.tar.gz 
sudo tar xpfz nginx-1.11.5.tar.gz 

Kontrol etmek için ls -l komutu ile bulunduğunuz dizindeki dosyaların listesini görebilirsiniz.

[[email protected] ~]# ls -l
total 1452 
drwxr-xr-x. 8 1001 1001  4096 Oct 11 18:03 nginx-1.11.5 
-rw-r--r--. 1 root root 956517 Oct 11 18:08 nginx-1.11.5.tar.gz
drwxrwxr-x. 6 root root  4096 Oct 7 13:15 nginx-rtmp-module-1.1.10 
-rw-r--r--. 1 root root 519877 Dec 30 20:59 v1.1.10.tar.gz

Sıra geldi Nginx'i RTMP modülü ile birlikte derleme kısmına fakat derleme yapabilmek için önce gerekli paketleri yükleyelim.

sudo yum -y install gcc gcc-c++ make zlib-devel pcre-devel openssl-devel 

Daha sonra nginx-1.11.5 dizinine geçiş yapıyoruz.

cd nginx-1.11.5 

Bu kısımda Nginx yapılandırma ayarlarını belirliyoruz. --add-module=../nginx-rtmp-module-1.1.10 , --with-http_ssl_module bu iki parametre minumum kurulum için gereklidir.

./configure \
--user=nginx             \
--group=nginx             \
--prefix=/etc/nginx          \
--sbin-path=/usr/sbin/nginx      \
--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf   \
--pid-path=/var/run/nginx.pid     \
--lock-path=/var/run/nginx.lock    \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--with-http_gzip_static_module    \
--with-http_stub_status_module    \
--with-http_ssl_module        \
--with-pcre              \
--with-file-aio            \
--with-http_realip_module       \
--without-http_scgi_module      \
--without-http_uwsgi_module      \
--without-http_fastcgi_module \
--add-module=../nginx-rtmp-module-1.1.10

Aşağıdaki gibi bir çıktı alıyorsanız konfigürasyon tanımlanmış demektir.

Configuration summary 
 + using system PCRE library
 + using system OpenSSL library
 + using system zlib library

 nginx path prefix: "/etc/nginx"
 nginx binary file: "/usr/sbin/nginx"
 nginx modules path: "/etc/nginx/modules"
 nginx configuration prefix: "/etc/nginx"
 nginx configuration file: "/etc/nginx/nginx.conf"
 nginx pid file: "/var/run/nginx.pid"
 nginx error log file: "/var/log/nginx/error.log"
 nginx http access log file: "/var/log/nginx/access.log"
 nginx http client request body temporary files: "client_body_temp"
 nginx http proxy temporary files: "proxy_temp"

Derlemeyi başlatalım.

sudo make 
sudo make install 

Nginx için nginx adında bir kullanıcı oluşturup, ssh ile oturum açmasını engelliyoruz.

sudo useradd -r nginx 
sudo usermod -s /usr/sbin/nologin nginx 

Nginx'i başlatmak ve durdurmak için aşağıdaki dosyayı nano ile oluşturup içine aşağıdaki satırlarını ekliyoruz.

sudo nano /etc/init.d/nginx 
#!/bin/sh
#
# nginx - this script starts and stops the nginx daemin
#
# chkconfig:  - 85 15
# description: Nginx is an HTTP(S) server, HTTP(S) reverse \
#        proxy and IMAP/POP3 proxy server
# processname: nginx
# config:   /etc/nginx/nginx.conf
# pidfile:   /var/run/nginx.pid
# user:    nginx

# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.
[ "$NETWORKING" = "no" ] && exit 0

nginx="/usr/sbin/nginx" 
prog=$(basename $nginx)

NGINX_CONF_FILE="/etc/nginx/nginx.conf"

lockfile=/var/run/nginx.lock

start() { 
  [ -x $nginx ] || exit 5
  [ -f $NGINX_CONF_FILE ] || exit 6
  echo -n $"Starting $prog: "
  daemon $nginx -c $NGINX_CONF_FILE
  retval=$?
  echo
  [ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
  return $retval
}

stop() { 
  echo -n $"Stopping $prog: "
  killproc $prog -QUIT
  retval=$?
  echo
  [ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile
  return $retval
}

restart() { 
  configtest || return $?
  stop
  start
}

reload() { 
  configtest || return $?
  echo -n $"Reloading $prog: "
  killproc $nginx -HUP
  RETVAL=$?
  echo
}

force_reload() { 
  restart
}

configtest() { 
 $nginx -t -c $NGINX_CONF_FILE
}

rh_status() { 
  status $prog
}

rh_status_q() { 
  rh_status >/dev/null 2>&1
}

case "$1" in 
  start)
    rh_status_q && exit 0
    $1
    ;;
  stop)
    rh_status_q || exit 0
    $1
    ;;
  restart|configtest)
    $1
    ;;
  reload)
    rh_status_q || exit 7
    $1
    ;;
  force-reload)
    force_reload
    ;;
  status)
    rh_status
    ;;
  condrestart|try-restart)
    rh_status_q || exit 0
      ;;
  *)
    echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload|configtest}"
    exit 2
esac 

Nginx dosyasını çalıştırılabilir yapıyoruz.

sudo chmod +x /etc/init.d/nginx 

Sunucu başladığında Nginx'in otomatik olarak başlaması için aşağıki komutları kullanıyoruz.

sudo chkconfig --add nginx 
sudo chkconfig --level 345 nginx on 

Aşağıdaki komutu kullanarak Nginx'i başlatabilirsiniz.

sudo service nginx start 

Nginx'in çalıştığını kontrol etmek için ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

sudo service nginx status 

Ekran çıktısında aşağıdaki ifadeyi görüyorsanız Nginx kurulmuş ve başarılı bir şekilde çalıyor demektir.

Active: active (running) since Fri 2016-12-30 21:33:28 EET; 15s ago 

Ayrıca IP adresini tarayıcınıza yazıp Nginx'in varsayılan sayfasını görebiliyorsanız Nginx'in çalıştığını bu şekildede anlayabilirsiniz.

IP'yi yazdığınızda karşınıza birşey gelmedi mi ozaman firewall'dan 80 portunu açmayı deneyin, bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp 

firewall'u yeniden başlatalım.

service firewalld reload 

Şimdi ip adresinize tarayıcınızdan ulaşabilirsiniz.

Nginx, RTMP modülü ile kurulmuş durumdadır.

Şimdi sıra geldi canlı yayın için kullanıcağımız kanalı tanımlamaya. Aşağıdaki ifadeyi /etc/nginx/nginx.conf dosyasını açıp, en alt kısmına ekliyoruz.

nano /etc/nginx/nginx.conf 
rtmp { 
  server {
    listen 1935;
    application mytv {
      live on;
    }
  }
}

Ekledikten sonra Nginx'te söz dizimi hatası olup olmadığını aşağıdaki komutla kontrol edebilirsiniz.

[[email protected] ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok 
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful 

Hata yok ise Nginx'i yeniden başlatabilirsiniz.

service nginx restart 

Nginx'i yeniden başlattıktan sonra sıra geldi canlı yayını sunucuya göndermeye. Bunun için Flash Media Encodera veya canlı yayın gönderimi yapabileceğiniz bir programa ihtiyacımız var.

Flash Media Encoder'da aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.

FMS URL: rtmp://192.168.10.145:1935/mytv
BACKUP URL:
Stream: canli1

Stream kısmına istediğiniz adı yazabilirsiniz ben canli1 yaptım.

Bu kısımları doldurduktan sonra connect demeniz gerekiyor.

Connect dediğinizde sol altta Connected ifadesini görüyorsanız canlı yayını yapacağınız bilgisayar ile sunucu arasında RTMP bağlantısı kurulmuş demektir.

Bağlantı kurulamadı ise firewall'dan rtmp için kullandığımız portu açıyoruz. 1935 genelde kullanılan RTMP portudur. Bende bunu kullandım. Siz sunucuda kullanmadığınız bir portu da kullanabilirsiniz.

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1935/tcp 
service firewalld reload 

Artık RTMP desteği olan bir player bulup canlı yayını istediğiniz bir web sayfasında paylaşabilirsiniz.

Bu arada hem Nginx hemde nginx-rtmp-module açık kaynak kodludur. Herhangi bir bedel ödemen dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Sorularınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz.
Başka bir makalede görüşmek üzere.

Kaynak: