5/01/2017 · nginx

Nginx Kurulumu

Centos 7 üzerinde Nginx Kurulumu.
Nginx hakkında edebiyat yapmaya gerek yok bilen biliyor zaten :)
Apache, Litespeed ve diğer web sunucularına göre daha düşük kaynaklar ile büyük işler başarabilirsiniz.

Nginx kurulumu için gerekli repoyu sunucumuzda oluşturalım ve Nginx'in kararlı olan en son sürümünü kuralım.

sudo nano /etc/yum.repos.d/nginx.repo 

Aşağıdaki parametreleri üstte nano ile açtığımız dosyaya ekleyip kaydedelim.

[nginx]
name=nginx repo 
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ 
gpgcheck=0 
enabled=1 

Sunucuyu güncelleyelim.

sudo yum update 

Nginx'i kuralım. Bu şekliyle rpm olarak kurulacaktır. Eğer kaynak koddan kurmak istiyorsanız Nginx ile canlı yayın yapmak isimli makaleden yardım alabilirsiniz.

sudo yum install nginx -y 

Sunucu başladığında Nginx'ide başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştıyoruz.

sudo systemctl enable nginx.service 

Aşağıdaki gibi ekran çıktısı olması gerekiyor.

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service. 

Nginx'i başlatalım.

sudo service nginx start 

Nginx çalışıyor mu kontrol edelim.

sudo service nginx status 

Ekran çıktısı;

Nginx'in varsayılan karşılama sayfasına sunucunuzun ip adresini yazıp ulaşabilirsiniz.

Nginx'in varsayılan sayfasının sunucuda bulunduğu dizin.

[[email protected] ~]# ls -l /usr/share/nginx/html/
total 8 
-rw-r--r--. 1 root root 537 Oct 18 19:37 50x.html
-rw-r--r--. 1 root root 612 Oct 18 19:37 index.html

Nginx'in ve konfigürasyon dosyalarının bulunduğu dizin.

[[email protected] ~]# ls -l /etc/nginx/
total 32 
drwxr-xr-x. 2 root root  25 Jan 5 03:25 conf.d 
-rw-r--r--. 1 root root 1007 Oct 18 19:37 fastcgi_params
-rw-r--r--. 1 root root 2837 Oct 18 19:37 koi-utf
-rw-r--r--. 1 root root 2223 Oct 18 19:37 koi-win
-rw-r--r--. 1 root root 3957 Oct 18 19:37 mime.types
lrwxrwxrwx. 1 root root  29 Jan 5 03:25 modules -> ../../usr/lib64/nginx/modules 
-rw-r--r--. 1 root root 643 Oct 18 19:35 nginx.conf
-rw-r--r--. 1 root root 636 Oct 18 19:37 scgi_params
-rw-r--r--. 1 root root 664 Oct 18 19:37 uwsgi_params
-rw-r--r--. 1 root root 3610 Oct 18 19:37 win-utf

Nginx ile ilgili genel ayarların bulunduğu conf dosyası.
Bu önemli bir dosya. Nginx kullanıcısı, kaç cpu kullanacağı, loglar, bağlantı zaman açımı süreleri ve yüzlerce ayarı bu dosya içerisinde yapabilirsiniz.

cat /etc/nginx/nginx.conf 

Ekran çıktısı;

user nginx; 
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log warn; 
pid    /var/run/nginx.pid;


events { 
  worker_connections 1024;
}


http { 
  include   /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Nginx'in varsayılan karşılama sayfasının bulunduğu conf dosyasın olduğu dizin.

[[email protected] ~]# ls -l /etc/nginx/conf.d/
total 4 
-rw-r--r--. 1 root root 1097 Oct 18 19:35 default.conf

Bu dosya içerisinde gördüğünüz gibi server_name localhost yazmaktadır. Ip adresinizi internet tarayıcınıza yazıp karşılaştığınız varsayılan sayfa için buradaki conf ayarları gerekmektedir.

cat /etc/nginx/conf.d/default.conf 

Ekran çıktısı.

server { 
  listen   80;
  server_name localhost;

  #charset koi8-r;
  #access_log /var/log/nginx/log/host.access.log main;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.html index.htm;
  }

  #error_page 404       /404.html;

  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
  #
  #location ~ \.php$ {
  #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
  #}

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  #location ~ \.php$ {
  #  root      html;
  #  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  #  fastcgi_index index.php;
  #  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name;
  #  include    fastcgi_params;
  #}

  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  # concurs with nginx's one
  #
  #location ~ /\.ht {
  #  deny all;
  #}
}